Bel & SMS winacties voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Op ieder promotioneel kansspel (hierna ‘kansspel’) dat wordt aangeboden door DPG Media B.V. (hierna: “DPG Media”) waarin wordt deelgenomen per bel en/of SMS, zijn deze spelvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van toepassing.
Iedere deelnemer wordt geacht deze Voorwaarden te lezen voordat hij/zij meedoet. Door deel te nemen aan een door DPG Media aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze Voorwaarden.

Artikel 2 Deelname
Deelname aan een kansspel vindt plaats door middel van het sturen van een sms-bericht of te bellen. DPG Media kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd telefoonnummer, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer. Antwoorden die per e-mail worden opgestuurd, gelden niet als antwoord op het kansspel.

Artikel 3 Deelnameduur- en frequentie
Een deelnemer kan meedoen aan een kansspel vanaf het moment dat het wordt aangeboden tot de bij het kansspel vermelde einddatum of dag.

Artikel 4 Deelnemer
Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud is en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van DPG Media en de aan haar gelieerde vennootschappen of partners van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van het kansspel (waaronder begrepen adverteerders, sponsors en producenten).

Artikel 5 Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen EUR 0,45 per keer dat wordt deelgenomen via sms of telefoon.

Artikel 6 Prijs
Bij ieder kansspel wordt aangegeven welke prijzen en hoeveel prijzen er te winnen zijn. De winnaar krijgt de waarde van de prijs in een E-voucher per e-mail van de desbetreffende webshop toegezonden en niet het gewonnen product. Met deze E-voucher kan de winnaar van het kansspel de  prijs bestellen, of iets anders van de betreffende webshop kiezen. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, tenzij anders medegedeeld. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden Voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Een maandprijs(puzzel) is gekoppeld aan één of meerdere puzzels die in de betreffende maand gespeeld kunnen worden en wordt 1x per maand uitgekeerd. Een weekprijs(puzzel) is gekoppeld aan één of meerdere puzzels die in de betreffende week gespeeld kunnen worden en wordt 1x per week uitgekeerd. Door mee te doen aan één of meerdere puzzels in de betreffende week of maand maakt u al kans op de maand- of weekprijs.

Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs bij levering is DPG Media niet aansprakelijk. DPG Media is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de prijs en verleent derhalve geen garantie op de te verstrekken prijs. DPG Media is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij levering van de prijzen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de betreffende webshop.

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar. DPG Media is niet aansprakelijk wanneer een product niet naar wens is en/of het product anders is dan verwacht. De prijswinnaar zal ontevredenheid over een dienst te allen tijde moeten uiten naar de aanbieder van de prijs. 

DPG Media houdt zich het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien prijzen om welke reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden (bijvoorbeeld in het geval van faillissement van een aanbieder van de prijs).

Artikel 7 Winnaars
De winnaars ontvangen per telefoon (06 nummer) bericht van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een maand accepteert, vervalt zijn/haar recht op afgifte en vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 Kansspelbelasting
De verantwoordelijkheid voor de eventueel af te dragen kansspelbelasting op de gewonnen prijs ligt bij de prijswinnaar.

Artikel 9 Privacy
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden niet verkocht of aan derden verstrekt tenzij daar toestemming voor is gegeven. De gegevens die in het kader van de kansspelen van deelnemers worden verkregen, worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het privacystatement van DPG Media. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
DPG Media besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk, spel-, zet-, of andere fouten op openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen DPG Media niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor DPG Media in het leven roepen. DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het kansspel voortvloeiende schade of voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door DPG Media uit te keren prijzen. Indien een prijs wordt uitgereikt dan wel verzonden aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

Artikel 11 Wijzigingen
DPG Media behoudt zich het recht voor om het kansspel op elke door DPG Media gekozen moment te beëindigen, dan wel de algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene Voorwaarden, zal bij de nieuwe algemene Voorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Artikel 12 Bijzondere Voorwaarden
Voor elk kansspel kunnen aanvullende of afwijkende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden dan vermeld bij het betreffende kansspel.

Artikel 13 Gedragscode Promotionele Kansspelen
DPG Media handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op de door DPG Media aangeboden kansspelen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Contact
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de kansspelen kunnen aan DPG Media gericht worden:
DPG Media B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
020 56 29 111
info@dpgmedia.nl