Gebruiksvoorwaarden

Publicatiedatum: 8 februari 2024

1. Toepasselijkheid 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn enkel van toepassing op het gebruik van onze websites binnen de professionele context en het gebruik van onze B2B producten en diensten zoals BE-Entertainment, DataLab, DPG Ad Manager, DPG Grow, DPG Brand Studio, Brandfacts, DPG Direct of Certified 

DPG Media Group NV (hierna: ‘DPG Media’) is een internationaal opererende onderneming met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, onder andere bestaande uit de volgende ondernemingen: 

  • DPG Media B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende aan Van der Madeweg 40, 1114 AM, Amsterdam-Duivendrecht.

  • DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de entiteit van DPG Media waarvan je de website bezoekt of  producten gebruikt, behalve voor zover die producten het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. 

Door je bezoek aan de website(s) of het gebruik van onze producten stem je stilzwijgend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een account voor het gebruik van onze producten ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. 

DPG Media kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze websites en producten. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt je bovenaan deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

2. Account

Het gebruik van onze producten en diensten vereist in sommige gevallen het aanmaken van een account. Je dient bepaalde informatie, zoals je naam en e-mailadres, te verstrekken. Je garandeert dat je de informatie die je verstrekt voor jouw account zult onderhouden en bijwerken zodat deze altijd juist en volledig is. 

Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als je het vermoeden hebt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan ben je verplicht om DPG Media hier per direct van op de hoogte te stellen via privacy@dpgmedia.be.

DPG Media heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van DPG Media in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden 

3. De toegang tot en het gebruik van onze website(s) en producten

De website(s) en producten van DPG Media mogen alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden. Het is je niet toegestaan om:

  • inbreuk te maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van DPG Media;

  • handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers van de diensten en producten hinderen;

  • Spam, virussen of andere malware te verspreiden die de diensten of producten (kunnen) beschadigen; 

  • de beveiliging van onze diensten en producten omzeilen of verstoren;

  • middelen te gebruiken om (delen van) voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze diensten, producten, websites en apps, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

  • een valse identiteit aannemen. 

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt DPG Media zich het recht voor om je de toegang tot haar website(s) en producten te weigeren. 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle tekst, grafische voorstellingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode met betrekking tot onze diensten (gezamenlijk "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, "look and feel" en rangschikking van dergelijke Inhoud die zich op onze website(s) en producten bevindt, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud, is eigendom van, wordt beheerd of in licentie gegeven door of aan DPG Media.

DPG Media verleent je  een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om de diensten en producten te gebruiken met als enig doel toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de producten, de inhoud van de producten weer te geven en bijvoorbeeld doelgroepen te creëren voor gerichte reclame via DPG Media.

Reproductie, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in de context zoals genoemd in de paragraaf hierboven, zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media. Deze gebruikslicentie vervalt onmiddellijk na beëindiging van je account.

DPG Media heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van DPG Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

5. Disclaimer

De website(s) en producten worden geleverd "as is". DPG Media doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de te verkrijgen resultaten van het gebruik van haar website(s), producten of de content. Het gebruik ervan is voor eigen risico.

Voor zover de wet dit toestaat, wijst DPG Media alle expliciete en impliciete garanties af, waaronder, zonder beperking, garanties met betrekking tot titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. DPG Media garandeert niet dat je gebruik van de website(s) en producten ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn, of dat de servers waarop de website(s) en producten worden gehost of gerelateerde software vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. 

6. Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, en voor zover DPG Media verantwoordelijk wordt geacht voor enige schade, kan DPG Media nooit aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van kansen, verlies van gegevens, verlies van zaken.

DPG Media is niet aansprakelijk voor storingen, virussen, aangekondigde of onaangekondigde onderbrekingen of fouten in of overbelasting van het netwerk. Wij raden je aan altijd de nodige antivirus en andere beveiligingssoftware op je apparaten te installeren en bij te werken. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de structuur, inhoud, omvang, naam, secties, technische kenmerken en toegankelijkheid van de website(s) en producten te optimaliseren of te wijzigen. Een eventuele tijdelijke vertraging, onbeschikbaarheid of vertraagde werking als gevolg hiervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 

DPG Media is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die door gebruikers worden verzonden voor publicatie, noch voor de berichten en informatie die door gebruikers worden verzonden. DPG Media is niet in staat om vooraf volledige controle uit te oefenen over deze inhoud zelf. DPG Media kan besluiten inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien DPG Media dit gepast acht of indien DPG Media hierom wordt verzocht, zal zij alle noodzakelijke informatie en gegevens verstrekken aan politie en justitie met betrekking tot illegale of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

DPG Media zal alle redelijke middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat de toegang tot haar website(s) en producten, de beveiliging, de betrouwbaarheid en het goed functioneren van de website(s) en producten zo ononderbroken mogelijk zijn. DPG Media bepaalt zelf de technisch meest geschikte middelen om de website(s) en producten te leveren. DPG Media garandeert geen ononderbroken en ongestoord gebruik van de website(s) en producten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder daartoe beperkt te zijn) overbelasting van het netwerk, waardoor de website(s) en producten tijdelijk niet (volledig) beschikbaar zijn. Je dient er ook rekening mee te houden dat als het internet of vergelijkbare netwerken worden gebruikt, storingen en/of het niet beschikbaar zijn van verbindingen met het openbare internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de website(s) of producten of delen daarvan kunnen belemmeren. Het onderhoud en de ontwikkeling van de website(s) en producten kunnen DPG Media ertoe verplichten de website(s) en producten gedurende een bepaalde periode te beperken of te onderbreken, zonder dat DPG Media jou als gevolg daarvan enige vergoeding verschuldigd is. DPG Media verplicht zich naar beste vermogen - en voor zover redelijkerwijs mogelijk - je hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

7. Beëndiging

DPG Media kan besluiten je account op te schorten of te beëindigen indien je deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Zij is op geen enkele wijze verplicht deze weigering of beëindiging te rechtvaardigen. De gegevens van je account kunnen worden doorgegeven aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten indien DPG Media dit noodzakelijk acht of hierom verzoekt in verband met illegale of inbreukmakende handelingen of inhoud die door jou is gecommuniceerd.

8. Diversen

DPG Media heeft het recht om niet alleen de technische kenmerken, maar ook de modaliteiten van de websites en producten te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging. In geen geval zal DPG Media aansprakelijk zijn voor compensatie vanwege deze wijzigingen.

De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In het geval dat een of meer bepalingen ongeldig of niet van toepassing zijn, zullen deze worden vervangen door een of meer bepalingen van gelijke werking.

9. Privacy

Het privacybeleid van DPG Media is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites, diensten en producten van  DPG Media en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacybeleid te gaan.

Onze website(s) en producten kunnen daarnaast gebruikmaken van cookies en gelijkaardige technologieën zoals pixels. Meer informatie over de soorten cookies en waarom DPG Media deze gebruikt, kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

11. Slotbepaling

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van de websites, diensten en producten samenhangen, is Nederlands of Belgisch recht van toepassing, afhankelijk van de locatie waar de entiteit van wie je diensten afneemt gevestigd is. In lijn met voorgaande is de rechter te Amsterdam, respectievelijk Antwerpen exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen. In geval van een geschil of klacht stem je er echter mee in om voorafgaand aan een gerechtelijke procedure contact met ons op te nemen om te proberen een minnelijke oplossing te vinden voor de klacht of het geschil.