Update: 28 oktober 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

Volgende begrippen en uitdrukkingen zullen, met hoofdletter geschreven, in het kader van deze Algemene Voorwaarden steeds de hierna volgende betekenis hebben: 

A. ‘Aanvrager’: een gevolmachtigde of vertegenwoordiger die in eigen naam, maar voor rekening van de Adverteerder, handelt en als gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden voor zichzelf en voor de Adverteerder aanvaardt;

B. ‘Adverteerder’: de (rechts)persoon die rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks door middel van een Aanvrager met DPG Media contracteert of op enige andere manier een relatie met DPG Media aangaat of het voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt;

C. ‘Advertentie’: (i) een aankondiging of bekendmaking in de Gedrukte Media, of (ii) een Spot, Online Advertentie of Non-Spot Advertentie op radio en/of televisie of Audiovisuele en Online Media 

D. ‘Algemene Voorwaarden’: deze verkoopsvoorwaarden van DPG Media;

E. ‘Audiovisuele en Online Media’: het televisie-, radio-, mobiel en/of onlinekanaal;

F. ‘Digitaal Platform’: de websites, mobiele websites, apps, players en/of andere mediaplatformen en interactieve applicaties van DPG Media en/of de Mediabedrijven, of waarvan het commercieel beheer aan DPG Media is overgedragen;

G. ‘DPG Media’: dienstverlener in de Overeenkomst, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtbank Antwerpen) met ondernemingsnummer 0432.306.234;

H. ‘Gedrukte Media’: een krant en/of magazine, ook in elektronische vorm;

I. ‘Mediabedrijven’: de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als DPG Media, alsook elke andere derde partij voor wie DPG Media als externe regie optreedt;

J. ‘Medium’/‘Media’: het televisie-, radio-, mobiel en/of onlinekanaal (samen “Audiovisuele en Online Media”) en/of de krant of het magazine waarvoor de Advertentie wordt geboekt en die eigendom zijn van  DPG Media NV en/of DPG Media Services NV en/of vennootschappen die deel uitmaken van hun groep van vennootschappen, dan wel van een andere derde partij voor wie DPG Media als externe regie optreedt;

K. ‘Non-Spot’ Advertentie’: een Advertentie, bestaande uit beeld- en/of geluidsmateriaal dat bestemd is om te worden uitgezonden buiten de Reclameblokken, zoals onder meer sponsorboodschappen, billboarding, tags, productplaatsing en overlays;

L. ‘Online Advertentie’: een Advertentie bestemd om -buiten de redactionele verantwoordelijkheid van DPG Media om- ten behoeve van de Adverteerder te worden geplaatst op een Digitaal Platform, zoals maar niet beperkt tot banners, buttons, video advertising (prerolls, postrolls, midrolls, …), homepage takeovers, display advertenties, etc;

M. ‘Overeenkomst’: de op geschrift gestelde wederzijdse verbintenissen waartoe de Adverteerder en/of de Aanvrager en DPG Media en/of de Mediabedrijven zich jegens elkaar hebben verbonden, met inbegrip van de eventuele bestelbon.

N. ‘Reclameblok’: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Spots;

O. ‘Spot’: Advertentie, bestaande uit beeld- en/of geluidsmateriaal, die bestemd is om ten behoeve van de Adverteerder te worden uitgezonden in Reclameblokken rondom de programma’s, op de televisiezenders of de radiozenders van de Mediabedrijven;

P. ‘Technische Voorschriften’: de meest recente technische vereisten van DPG Media voor het aanleveren van Advertenties;

Q. ‘Vertrouwelijke Informatie’: de aangeboden en/of overeengekomen voorwaarden, daarin begrepen alle informatie met betrekking tot vergoedingen, kortingen, bedrijfs- en commerciële zaken, financiële vooruitzichten en budgetten, strategische plannen, marketing- en advertentieplannen (desgevallend ook van de betrokken Mediabedrijven);

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de volledige samenwerking tussen DPG Media en de Adverteerder en/of Aanvrager m.b.t. de verkoop van Advertenties en op daarmee samenhangende werkzaamheden en diensten die door DPG Media in het kader van deze samenwerking worden uitgevoerd. Tevens zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van DPG Media de meest recente, aan de Adverteerder en/of Aanvrager ter beschikking gestelde, tariefkaart(en) en de daarbij vermelde bepalingen en (aanlever)condities van toepassing, alsmede de toelichting daarop en de Technische Voorschriften en/of overige door DPG Media verstrekte informatie. Voor Advertenties in Gedrukte Media geldt dat kortingen en premies nooit geldig zijn op sponsoring- en ruilovereenkomsten, creatieve formules en premiumplaatsingen en niet cumuleerbaar zijn met andere premies, kortingen of pakketformules.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Adverteerder of haar Aanvrager wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens DPG Media gelden indien een dergelijke afwijking vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk door ( een geldige vertegenwoordiger van) DPG Media is aanvaard.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van DPG Media geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg- en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten, de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

2.4 Indien een of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen DPG Media en de Adverteerder ongeldig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan, noch die van de Overeenkomst zelf waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende raadpleegbaar via https://www.dpgmediagroup.be/nl-BE/algemene-voorwaarden. De commerciële politiek is consulteerbaar op https://www.dpgmediagroup.com/nl-BE/adverteren/inspiratie-en-inzichten/dpg-media-gids.

2.6 Programmatic advertising deals worden niet gedekt door deze algemene voorwaarden.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige officiële versie. Vertalingen in andere talen dan het Nederlands zijn officieus en zijn in geval van discussie/interpretatieproblemen steeds ondergeschikt aan de Nederlandstalige versie.

3. Aanvraag en planning

3.1 De aanvraag voor een Advertentie op Audiovisuele en Online Media wordt schriftelijk ingediend, per zelfde publicitaire boodschap, met aanduiding van de duur van de Advertentie, de frequentie en het (de) gewenste tijdstip(pen) van de uitzending.

3.2 De aanvraag vermeldt duidelijk de naam, de woonplaats of de zetel en de eventuele vennootschapsvorm van de Aanvrager. De Aanvrager is samen met de Adverteerder tegenover DPG Media hoofdelijk gehouden tot betaling. Indien het een buitenlandse Aanvrager betreft, kan DPG Media vragen dat ook de naam, de woonplaats of de zetel en de eventuele vennootschapsvorm van een in België gevestigde vertegenwoordiger worden opgegeven, die dan tevens tegenover DPG Media hoofdelijk tot betaling is gehouden en die deze hoofdelijkheid aanvaardt door medeondertekening van de aanvraag. De aanvraag vermeldt eveneens de identiteit van de achterliggende Adverteerder, met de aanduiding van het merk of de handelsnaam van het product of de dienst waarover geadverteerd wordt, samen met de bevestiging van de Aanvrager dat hij bevoegd is om de Advertentie van de Adverteerder door DPG Media te doen uitzenden.

3.3 DPG Media zal de aanvragen voor Advertenties op Audiovisuele en Online Media, op voorwaarde dat zij volledig en geldig zijn ingevuld, discretionair verwerken en rangschikken naargelang de beschikbare zendtijd en zij zendt hiervan een offerte aan de Aanvrager of Adverteerder, met aanduiding van het zendschema alsook van de prijs of de prijsbepaling. De offerte dient voor akkoord ondertekend te worden door de Adverteerder of Aanvrager en wordt, indien het een buitenlandse Aanvrager betreft eveneens ondertekend door zijn Belgische vertegenwoordiger. Zij dient te worden teruggezonden: (i) binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst, of (ii) binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst indien de campagne aanvangt binnen de 4 (vier) weken. In de zin van dit artikel wordt geacht dat de offerte werd ontvangen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, waarbij de dag van de verzending in deze termijn wordt inbegrepen. Voor offertes die naar het buitenland moeten verzonden worden, wordt de offerte geacht te zijn ontvangen op de vijfde werkdag na de verzendingsdatum, waarbij de dag van de verzending in deze termijn wordt inbegrepen.

3.4 Voor de aanvragen voor een Advertentie op Audiovisuele en Online Media is een offertebevestiging enkel geldig indien zij de totaliteit van de offerte betreft, zonder enig voorbehoud is en ondertekend werd door alle betrokken partijen. Zij dient eveneens gedateerd te zijn en te worden teruggezonden binnen de toepasselijke termijn. Zo niet vervalt de offerte en kan DPG Media vrij beschikken over de desbetreffende zendtijd of advertentieruimte. Indien de Adverteerder of Aanvrager de offerte bevestigt, ontstaat een definitieve overeenkomst. 

3.5 De aanvragen voor een Advertentie in Gedrukte Media zijn pas definitief vanaf de ontvangst van een bestelbon die door de Adverteerder duidelijk en volledig is ingevuld en ondertekend, of voor akkoord is terugbezorgd. Boekingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid per Medium.

3.6 Elke Overeenkomst is intuitu personae aangegaan met de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger en de achterliggende Adverteerder. Zij geldt specifiek voor het desbetreffende product of dienst, merk, handelsnaam of bedrijf en zij mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgedragen, op straffe van niet-tegenstelbaarheid aan  DPG Media.

3.7 Indien het vertrouwen van DPG Media in de kredietwaardigheid van de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering, en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Adverteerder en/of Aanvrager aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, heeft DPG Media het recht om van de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Belgische Vertegenwoordiger gepaste waarborgen te eisen.

3.8 In geval van niet-betaling, of in geval van contractuele wanprestatie, of in het geval van artikel 3.7 heeft DPG Media het recht om, mits schriftelijke notificatie en zonder vooropzeg:

 • de uitvoering van de Overeenkomst te staken;

 • de uitvoering van andere overeenkomsten te staken;

 • andere nog te starten Overeenkomsten uit te stellen;

 • een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling van andere overeenkomsten te eisen;

 • alle aan de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger verleende creditnota’s onmiddellijk en eenzijdig te compenseren met de openstaande facturen.

In alle bovenvermelde gevallen zal de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger geen enkel recht hebben op schadevergoeding.

3.9 De overeenkomst verplicht de Adverteerder en/of Aanvrager tot levering van de Advertenties in overeenstemming met artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Uitstel, annulatie en opschorting

4.1 Annulatie van een Advertentiecampagne door de Aanvrager of Adverteerder op Audiovisuele en Online Media, of een deel ervan, is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief. Deze dient bij DPG Media toe te komen ten minste 60 (zestig) dagen voor de eerste uitzending van de Advertentie en op voorwaarde dat tegelijkertijd 5 % (vijf procent) van het overeengekomen bedrag betaald wordt, exclusief btw. Bij annulatie tussen 60 (zestig) en 30 (dertig) dagen voor de uitzending van de eerste Advertentie is 50 % (vijftig procent) van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 30 (dertig) dagen voor de uitzending van de eerste Advertentie van een campagne is geen annulatie meer mogelijk en blijft de oorspronkelijke Overeenkomst bindend. Voor Non-Spot Advertenties gelden evenwel andere termijnen die worden bepaald in artikel 4.2.

4.2 De annulatie van een Overeenkomst door Aanvrager of Adverteerder betreffende een Non-Spot Advertentie of een deel ervan is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief die bij DPG Media toekomt ten minste 90 (negentig) dagen voor de eerste uitzending en op voorwaarde dat tegelijkertijd 5 % (vijf procent) van het overeengekomen bedrag betaald wordt, te exclusief btw. Bij annulatie  tussen 90 (negentig) en 60 (zestig) dagen voor de uitzending 50 % (vijftig procent) van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 60 (zestig) dagen voor de uitzending is geen annulatie meer mogelijk en blijft de oorspronkelijke Overeenkomst bindend.

4.3 Het uitstel of de verplaatsing van een bepaalde Advertentie op Audiovisuele en Online Media, op aanvraag van de Adverteerder, naar een ander tijdsblok of een andere datum is enkel mogelijk binnen hetzelfde semester door middel van een aangetekende brief die DPG Media ontvangt minstens 5 (vijf) werkdagen voor de datum van de oorspronkelijke uitzending. Een verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door DPG Media discretionair behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de Adverteerder en/of Aanvrager gehouden tot het oorspronkelijke bedrag van de Overeenkomst, onverminderd de toepassing van de hogere tarieven indien het verzoek daartoe leidt.

4.4 Wat betreft Gedrukte Media kan de Adverteerder en/of Aanvrager een bestelling of lopende opdracht niet annuleren in de periode van 14 (veertien) dagen voor de reservatiedeadline van het betrokken Medium. Gebeurt de annulatie in een periode tussen 28 (achtentwintig) en 15 (vijftien) dagen voor deze reservatiedeadline, dan wordt 50 % (vijftig procent) van het budget gefactureerd. Bestellingen voor premiumplaatsingen of creatieve formules zijn niet annuleerbaar. Wijzigingen in een bestelde campagne kunnen per aangetekend schrijven meegedeeld worden ten laatste 3 (drie) werkdagen voor de reservatiedeadline van het betrokken Medium. DPG Media kan echter steeds substantiële wijzigingen weigeren.

4.5 DPG Media kan steeds de uitzending of plaatsing van een Advertentie zonder motivering opschorten, mits dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan de Aanvrager of Adverteerder.

4.6 DPG Media heeft het recht om de Overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke substantiële wijziging van de juridische toestand van de Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger en/of Adverteerder.

5. Plaatsing Advertentie

5.1 De door DPG Media verstrekte aanduidingen zijn slechts indicatief en reserveringen hebben betrekking op de plaats van een Reclameblok in het zendschema en niet op de exacte uuraanduiding. Indien DPG Media en/of een van de Mediabedrijven om enige reden van actualiteit of programmatie verplicht zou zijn het zendschema aan te passen, kan de planning door DPG Media herzien worden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Adverteerder en/of Aanvrager en zonder dat deze herziening als grondslag tot verbreking of ontbinding van de Overeenkomst door de Adverteerder en/of Aanvrager kan worden ingeroepen.

5.2 Elk verzoek tot plaatsing van een Spot op een specifieke plaats binnen een Reclameblok impliceert een verhoging van het toepasselijk tarief met 20% voor eerste, tweede, voorlaatste en laatste positie, 20% voor countdownspot en 30% voor single spot.
 Elk verzoek tot opeenvolgende plaatsing binnen hetzelfde Reclameblok en elk verzoek om specifieke andere Spots niet binnen hetzelfde Reclameblok te plaatsen, impliceert eveneens een verhoging van het toepasselijk tarief met 20%.

5.3 Voor Advertenties op Gedrukte Media wordt verwezen naar de specifieke afspraken in de commerciële politiek.

6. Advertentie

6.1 Elke Advertentie kan uitsluitend betrekking hebben op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf.

6.2 Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen andere adverteerders/merken vermeld worden in de Advertentie, maar dan enkel als een eenvoudige visuele of auditieve vermelding. De aanvraag voor de Advertentie dient deze vermelding van andere adverteerders/merken te preciseren. Voor meervoudige vermeldingen zijn prijsverhogingen van toepassing zoals voorzien in de commerciële politiek. Slechts uitzonderlijk kunnen andere producten onder éénzelfde productnaam worden vermeld. Voor elke visuele en/of auditieve vermelding met argumentatie en/of productomschrijvingen van bijkomende vermeldingen zal een toeslag worden aangerekend zoals voorzien in de toepasselijke commerciële politiek. Voor de vermelding van sponsors (van evenementen, beurzen, e.a.) zijn ook bepaalde vergoedingen van toepassing, zoals voorzien in de commerciële politiek. De grootte van de logovermelding is beperkt tot maximum 60 (zestig) lijnen. In alle gevallen zal de duurtijd van de aanwezigheid van vermelding beperkt blijven tot de verhouding van max. 5” (vijf seconden) t.o.v. een spotlengte van 30” (dertig seconden). Langere duurtijden van vermeldingen impliceren een bijkomende verhoging.

6.3 Alleen de Adverteerder en/of Aanvrager is volledig aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de Advertentie (incl. ten opzichte van alle derden, inbegrepen alle overheden). De Adverteerder en/of Aanvrager garandeert ook de conformiteit van de Advertentie met alle geldende wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften (incl. het Vlaamse Mediadecreet) en vrijwaart DPG Media en de Mediabedrijven onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken of vorderingen van derden jegens DPG Media en de Mediabedrijven. Dit houdt onder meer de aanspraken in wegens vermeende of werkelijke inbreuk op de vigerende wetgeving, of tot de vergoeding van de door de uitzending veroorzaakte schade of potentiële schade. Daarenboven heeft DPG Media het recht om een Advertentie zonder opgave van redenen te weigeren, of om er de wijziging van te vragen, waarbij de Adverteerder en/of Aanvrager daartoe op eerste verzoek van DPG Media de Advertentie tijdig aan de controle door DPG Media zal onderwerpen, zonder dat deze controle de Adverteerder en/of Aanvrager ontheft van zijn volledige aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht ten aanzien van DPG Media en de Mediabedrijven. 

6.4 Het is de Aanvrager, of diens achterliggende Adverteerder, of de Belgische vertegenwoordiger, verboden op enigerlei wijze, in welk geschrift dan ook, gebruik te maken van of te verwijzen naar DPG Media of de Mediabedrijven, alsook diens media, programma’s, websites, logo’s, merken, schermgezichten, journalisten op straffe van onmiddellijke verbreking van de Overeenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding voor DPG Media en/of de Mediabedrijven. Alle Advertenties waarin werknemers, opdrachthouders, permanente of occasionele of freelance medewerkers van DPG Media en/of de Mediabedrijven voorkomen, hetzij auditief, visueel of anderszins expliciet of impliciet, zijn verboden en worden geweigerd. Hiervan kan enkel bij voorafgaandelijk schriftelijke en expliciete Overeenkomst worden afgeweken.

 6.5 De Adverteerder en/of Aanvrager zullen DPG Media en de Mediabedrijven volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden inzake auteursrechten en aanverwante rechten en inzake alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vorm van de Advertentie. De Adverteerder en/of Aanvrager garanderen dat, indien in de Advertentie teksten of beeldmateriaal wordt gebruikt, alle nodige toestemmingen werden bekomen en vergoedingen werden betaald aan alle rechthebbenden (o.m. auteurs en afgebeelde personen). De Adverteerder en/of Aanvrager garanderen tevens dat alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden) in verband met de openbaarmaking en verveelvoudiging door DPG Media op de Media van het door de Adverteerder en/of de Aanvrager aangeleverde materiaal zijn voldaan. De Adverteerder en/of de Aanvrager garanderen voorts dat door hen of door voornoemde derden-rechthebbenden (dan wel de hen vertegenwoordigende collectieve beheersvennootschappen) geen vergoedingen zullen worden opgeëist die betrekking hebben op de openbaarmaking en verveelvoudiging van het materiaal door DPG Media.

6.6 DPG Media heeft het recht om de uitzending of publiactie van een bepaalde Advertentie te beëindigen of te schorsen, wanneer hiertegen ernstige bezwaren zijn gerezen of te verwachten zijn. DPG Media zal de Adverteerder en/of Aanvrager inlichten van deze maatregel. De toepassing van deze maatregel zal ten laste van de Adverteerder en/of Aanvrager geschieden, zonder aansprakelijkheid van DPG Media of het betrokken Mediabedrijf voor enigerlei vorm van schade en zonder dat zulks door de Adverteerder en/of Aanvrager kan worden ingeroepen als grond voor ontbinding of verbreking van de Overeenkomst.

6.7 De Adverteerder en/of Aanvrager zal DPG Media en de Mediabedrijven vrijwaren tegen en desgevallend vergoeden voor elke aanspraak die zou voortkomen uit een inbreuk van de Adverteerder en/of Aanvrager op diens verplichtingen, verklaringen en garanties onder de Overeenkomst. Hier wordt onder meer begrepen een aanspraak o.b.v. een procedure, een verzoek om schadevergoeding, sanctie, kostenvergoeding, etc. Indien DPG Media en/of de Mediabedrijven worden gedagvaard in het kader van dergelijke aanspraak zal de Adverteerder en/of Aanvrager op verzoek van DPG Media en/of de Mediabedrijven vrijwillig tussenkomen in de procedure.

6.8 DPG Media heeft het recht om Advertenties die niet de afgesproken lengte of omvang hebben of Advertenties die niet aan de Technische Voorschriften beantwoorden te weigeren. Indien de Advertentie langer of groter is dan afgesproken en toch aanvaard wordt, wordt de prijs naar de hogere eenheid afgerond. Indien de Advertentie korter of kleiner is dan afgesproken, geldt de eerder afgesproken prijs.

6.9 De gesproken en/of geschreven boodschap van de Advertentie op Audiovisuele en Online Media is in het Nederlands. Voor Gedrukte Media geldt dat Advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave door DPG Media geweigerd kunnen worden en dat deze niet door DPG Media worden vertaald, tenzij op uitdrukkelijke vraag en kosten van de klant. Elke afwijking van deze regels zal eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan DPG Media.

6.10 Door het sluiten van de Overeenkomst geeft de Adverteerder en/of Aanvrager DPG Media en de Mediabedrijven een niet-exclusief recht om de Advertentie uit te zenden of te publiceren in of op de Media, via alle mogelijke transmissiesystemen en op alle mogelijke toestellen, lineair of niet-lineair en ongeacht het feit of de kijker/lezer/surfer/luisteraar al dan niet voor deze Advertentie betaalt.

6.11 De Adverteerder en/of Aanvrager aanvaardt dat de inhoud of kwaliteit van de Media zelf nooit een aanleiding kunnen zijn om diens verplichtingen volgend uit de Overeenkomst (incl. Algemene Voorwaarden) niet na te leven, noch om de aansprakelijkheid van DPG Media of de Mediabedrijven in dat verband in te roepen.

6.12 DPG Media heeft het recht om lineaire campagnes te overschrijven met niet-concurrerende addressable spots op complementaire doelgroepen. De performanties van deze lineaire campagnes worden correct gemeten en herwogen volgens een CIM-goedgekeurde methodologie.

7. Digitale Platformen

7.1. Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet toegestaan om de Digitale Platformen te gebruiken in strijd met hetgeen in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de relevante en toepasselijke regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet elektronische communicatie, de toekomstige E-Privacy Verordening en de Privacywetgeving) bepaald is.

7.2 Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet toegestaan om de advertentieruimte op de Digitale Platformen waarover zij de beschikking krijgt op grond van deze Overeenkomst door te verkopen aan derden.

7.3. Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet toegestaan om de Advertenties te gebruiken voor:

 • het verzenden van e-mailberichten (waaronder spam en reclame) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; en/of 

 • het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door DPG Media en/of de Mediabedrijven aangeboden Digitale Platformen, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

7.4 DPG Media en/of de Mediabedrijven streven ernaar dat de Digitale Platformen waarop online advertentieruimte wordt aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. DPG Media en/of de Mediabedrijven garanderen niet dat de Digitale Platformen te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn en hebben het recht om een Digitaal Platform onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een Digitaal Platform aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. De Adverteerder en/of Aanvrager kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

8. Technische kenmerken

Het materiaal dient geleverd te worden conform de Technische Voorschriften, die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar zijn. Voor advertentiemateriaal voor Gedrukte Media dient het te gebruiken publiciteitsmateriaal tijdig door de Adverteerder te worden bezorgd volgens de kanalen vermeld op www.dpgmediagroup.com/nl-BE/adverteren. Enkel de Adverteerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal.

9. Levering en kwaliteitscontrole

9.1 Het volledige publiciteitsmateriaal, dat voldoet aan de kenmerken waarnaar in artikel 5 verwezen wordt, wordt aan DPG Media geleverd ten laatste 5 (vijf) werkdagen voor de geplande datum van uitzending.

9.2 Indien een Advertentie naar het oordeel van DPG Media niet tijdig en/of niet in overeenstemming met de technische en kwaliteitsnormen werd geleverd, kan deze door DPG Media worden geweigerd, onverminderd de volle aansprakelijkheid van de Adverteerder en/of Aanvrager en zonder dat dit hun verbintenissen ten overstaan van DPG Media beperkt of reduceert.

10. Verspreiding media

Noch DPG Media, noch de Mediabedrijven aanvaarden enige aansprakelijkheid in verband met de kwaliteit of continuïteit van de verspreiding van de media, zoals de levering van televisie- en/of radiosignalen bij de abonnees van de kabeldistributiemaatschappij of de distributie via enige andere weg en hebben zich volledig van hun verbintenissen bevrijd door opname van de Advertenties in vermelde signalen.

11. Beëindiging

11.1 Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen wanneer de andere partij een inbreuk pleegt op deze Overeenkomst en deze partij de inbreuk niet rechtzet of beëindigt binnen tien (10) dagen na de ontvangst van een per aangetekende post verzonden aanmaning waarin de aard van de inbreuk wordt gepreciseerd en waarin de in gebreke blijvende partij wordt verzocht deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen. DPG Media heeft het recht de Overeenkomst, bij aangetekend schrijven, zonder enige vergoeding, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen, indien de Adverteerder en/of Aanvrager: (i) in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden; of in strijd handelt met artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de Adverteerder en/of Aanvrager zich niet onthoudt van een daad, uitspraak of verklaring die schade kan veroorzaken aan (de reputatie van) DPG Media en/of de Mediabedrijven, daarin begrepen hun activiteiten (programma’s, evenementen, merken, etc.).

11.2 Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst, bij aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer (i) de andere partij onvermogend wordt of in vereffening gaat, (ii) een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, (iii) wanneer de andere partij failliet verklaard wordt of insolvabel is geworden, (iv) wanneer bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de activa van die partij en dit beslag een nadelige invloed heeft op de nakoming van de verplichtingen van deze partij, of (v) in geval van enige reorganisatie onder Boek XX, Titel V van het Wetboek van Economisch recht (in voorkomend geval mits naleving van artikel XX.56 van deze wet) of enige gelijkaardige (buitenlandse) procedure door deze partij.

11.3 Indien DPG Media of de Mediabedrijven zouden beslissen tot het annuleren van het evenement, artikel of het programma waaraan een Advertentie is verbonden, eindigt de betrokken Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege zonder dat DPG Media of de Mediabedrijven gehouden zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding. Indien het gaat om een gedeeltelijke annulering, zal de overeengekomen waarde van de Advertentie pro rata worden aangepast.

12. Aansprakelijkheid

DPG Media voert de Overeenkomst met de Adverteerder en/of Aanvrager, samen met haar overige werkzaamheden en diensten, zo zorgvuldig mogelijk uit. Noch DPG Media, noch de Mediabedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Adverteerder en/of Aanvrager en/of een derde oploopt naar aanleiding van of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht of Overeenkomst door DPG Media (al dan niet in samenwerking met de Mediabedrijven), tenzij in geval van opzet of bedrog in hoofde van DPG Media en/of de Mediabedrijven. De aansprakelijkheid van DPG Media en de Mediabedrijven is in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot: zakelijk verlies, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten. In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van DPG Media en de Mediabedrijven samen beperkt tot het bedrag waarvoor de Overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, is aangegaan.

13. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

13.1 DPG Media is te allen tijde gerechtigd de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst met de Adverteerder en/of Aanvrager op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van DPG Media en/of de Mediabedrijven, zonder dat DPG Media en/of de Mediabedrijven tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Indien DPG Media als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van ten minste één (1) maand niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft de Adverteerder en/of Aanvrager het recht de Overeenkomst met DPG Media te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

13.2 Van overmacht aan de zijde van DPG Media is sprake indien DPG Media verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van DPG Media, inclusief omstandigheden bij de Mediabedrijven. Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht in de zin van dit artikel worden ook begrepen de situaties dat DPG Media niet meer in staat is een Overeenkomst uit te voeren als gevolg van een eigen besluit of een besluit genomen door de Mediabedrijven om de uitzending van een bepaalde zender of Digitaal Platform te staken en/of dat het DPG Media en/of de Mediabedrijven ingevolge een overheidsbesluit en/of rechterlijke uitspraak in redelijkheid niet meer vrij staat de Overeenkomst uit te voeren.

13.3 In geval DPG Media door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij zichzelf dan wel bij de Mediabedrijven verhinderd is de opdracht van de Adverteerder en/of Aanvrager uit te voeren, heeft DPG Media het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Aanvrager en/of de Adverteerder gehouden te zijn. In deze gevallen is DPG Media verplicht de Aanvrager of Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

14. Klachten

14.1 Elke klacht over een niet-conforme uitvoering door DPG Media van haar verbintenissen wordt slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk en aangetekend binnen de 8 (acht) dagen na de dag van uitzending door DPG Media is ontvangen.

14.2 Indien de Adverteerder en/of Aanvrager beweert dat DPG Media en/of de Mediabedrijven een Advertentie niet hebben uitgezonden, moet DPG Media het bewijs van de opname in de programmatie leveren, zo niet wordt de prijs niet gefactureerd.

14.3 Ingeval een andere Advertentie van de Adverteerder werd geprogrammeerd, zal DPG Media de daardoor ontstane schade vergoeden tot het maximum van de prijs van die Advertentie, op voorwaarde dat de Adverteerder en/of Aanvrager aantoont en bewijst dat de Adverteerder ten gevolge van de verwisseling schade heeft geleden.

14.4 In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van DPG Media en/of de Mediabedrijven samen beperkt tot teruggave van het bedrag voor de Advertenties waarvoor de klacht gegrond werd bevonden.

15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Alle facturen voor Advertenties in gedrukte media (kranten en magazines – ook in hun elektronische vorm) en voor Advertenties op audiovisuele en online media zijn minstens contant betaalbaar, tenzij anders op de factuur aangegeven.

15.2 DPG Media behoudt zich steeds het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen. 

15.3 Alle erop toepasselijke belastingen zijn voor rekening van de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger, of de achterliggende Adverteerder. De Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger en/of de Adverteerder is gehouden tot de betaling van de Advertenties. De Aanvrager blijft verantwoordelijk voor betaling van de Advertentie, zelfs indien de facturen worden opgemaakt op naam van de opdrachtgever van die Aanvrager.

15.4 Protesten zijn enkel ontvankelijk indien deze binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum met een aangetekende brief bij DPG Media zijn ingediend. Een protest schort de betalingsverplichting niet op. 

15.5 De vervaldatum van de factuur moet in elk geval strikt worden nageleefd. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding die hierbij conventioneel wordt bepaald op 1 % (één procent) van het factuurbedrag per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft DPG Media het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 % (tien procent), met een minimum van 50 EUR (vijftig euro), wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van DPG Media om enige vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.

15.6 De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt, na vergeefse ingebrekestelling per aangetekend schrijven, het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

16. Overeenkomst

16.1 DPG Media is enkel gebonden door hetgeen schriftelijk werd vastgesteld en erkend is door een geldige vertegenwoordiger van DPG Media, en alleen dat is aan haar tegenstelbaar.

17. Vertrouwelijkheid

17.1. De Adverteerder en/of Aanvrager verbindt er zich uitdrukkelijk toe om Vertrouwelijke Informatie:

 • enkel en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst; 

 • geheim en vertrouwelijk te houden en aldus aan geen enkele andere partij toegang te verschaffen de Vertrouwelijke Informatie of aan enige derde de Vertrouwelijke Informatie mee te delen dan wel op een andere manier te (laten) gebruiken. Het is de Adverteerder en/of Aanvrager dan ook met name niet toegestaan om Vertrouwelijke Informatie door te geven aan andere mediacentrales, reclameregies, dienstverleners of andere afnemers van advertentiediensten, voor welk gebruik of doel ook, met inbegrip van het verwerken of opnemen in een databank of het 'poolen' van Vertrouwelijke Informatie.

Als enige en uitsluitende uitzondering is de Adverteerder en/of Aanvrager gerechtigd om in het kader van een audit van haar activiteiten aan een auditkantoor inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie, evenwel onder de volgende voorwaarden:

 • de inzage heeft tot uitsluitend doel de evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst;

 • de Vertrouwelijke Informatie wordt enkel aan het auditkantoor verstrekt en de Vertrouwelijke Informatie evenals het resultaat van de audit kunnen niet aan anderen dan de Adverteerder en/of Aanvrager worden bekendgemaakt;

 • de Adverteerder en/of Aanvrager maakt zich sterk dat het auditkantoor zich tot eenzelfde vertrouwelijkheid ten aanzien van de Adverteerder en/of Aanvrager en DPG Media zal verbinden.

17.2. Voormelde verbintenissen zijn essentieel. De Adverteerder en/of Aanvrager aanvaarden dit essentieel karakter uitdrukkelijk, evenals dat elke inbreuk hierop aanzienlijke schade met zich meebrengt voor DPG Media. In geval van een inbreuk heeft DPG Media het recht om de samenwerking tussen de partijen stop te zetten en/of vergoeding te vorderen voor de schade die DPG Media heeft geleden, waarbij partijen het erover eens zijn dat deze schade nooit kleiner zal zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: (i) de aan de Adverteerder en/of Aanvrager door DPG Media verleende kortingen of (ii) 20 % (twintig procent) van de bruto advertentiebesteding van de Adverteerder en/of Aanvrager bij DPG Media en dit gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de contractuele inbreuk. De bepalingen van dit artikel zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van de Overeenkomst, tenzij de Vertrouwelijke Informatie in het openbaar domein zou vallen, anders dan door schending van dit artikel.

18. Persoonsgegevens

18.1. Begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerken/verwerking”, “betrokkene” en “verwerkingsverantwoordelijke” hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Belgische privacywetgeving en haar uitvoeringsbesluiten, en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Privacywetgeving”).

18.2 Persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en blijven te allen tijde eigendom van de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over de verwerking van deze persoonsgegevens.

18.3 De verwerking van persoonsgegevens door DPG Media in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, is onderhevig aan haar Privacy –en cookieverklaring.

18.4 Het is de Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of andere methodes persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers op de websites of apps van DPG Media Services. Meer in het bijzonder, is het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting en informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van DPG Media Services niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van DPG Media Services.

Het is de Adverteerder enkel toegestaan om uitsluitend de volgende metadata te verzamelen in een volledig geanonimiseerde vorm die het onmogelijk maakt om de gebruiker te identificeren:

 • hoe vaak de advertentie bekeken is (i.e. aantal “views”);

 • hoe vaak de advertentie aangeklikt is (i.e. aantal “clicks”);

 • welk deel of percentage van de Advertentie de gebruiker of kijker gezien heeft;

 • de gebruikte schermresolutie;

 • de gebruikte browser;

 • het gebruikte besturingssysteem.

18.5 Elke partij is aansprakelijk in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die die partij verzamelt en verwerkt tegenover de betrokkenen voor schade toegebracht door inbreuken op hun rechten krachtens de Privacywetgeving.

18.6 De Adverteerder en/of Aanvrager is aansprakelijk voor alle schade - die ontstaat bij DPG Media en/of de Mediabedrijven in geval van niet nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel 18 en vrijwaart deze partijen voor alle aanspraken van derden in dit verband. Bij niet naleving van artikel 18, behouden DPG Media en/of de Mediabedrijven zich bovendien het recht voor om de campagne te beëindigen of de Advertentie offline te halen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van Adverteerder en/of Aanvrager tot volledige betaling van de campagne.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst.

19.2 In geval van geschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN “CREATIVE CAMPAGNES”

De specifieke afspraken rond creative campagnes zijn vastgelegd in de Bestelbon, waarop deze bijzondere voorwaarden, in aanvulling op de algemene voorwaarden, van toepassing zijn. De begrippen die met een hoofdletter zijn aangeduid, zijn omschreven in de bestelbon of in de algemene voorwaarden, die terug te vinden zijn op https://www.dpgmediagroup.com/nl-BE/algemene-voorwaarden

Deze Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht het type van Return die door DPG Media wordt uitgevoerd.

I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Verplichtingen van DPG Media 

1.1. DPG Media verbindt zich ertoe de Return (te laten) uit (te) voeren zoals nader bepaald in de Bestelbon. 

De Return is beperkt tot hetgeen in de Bestelbon uitdrukkelijk wordt vermeld. Zo zal, indien de Return verbonden is met een Programma, behoudens andere afspraken tussen de Adverteerder en DPG Media, onder meer zijn uitgesloten: gebeurlijk andere afleveringen van het Programma, promo-acties. DPG Media heeft het recht op heruitzendingen van (afleveringen van) het Programma, en andere niet- lineaire exploitaties van het Programma (bvb. VTMGO, Streamz).

1.2 DPG Media verbindt zich ertoe de naam en/of het merk van de Adverteerder enkel te (laten) gebruiken in het kader van de uitvoering van de creative campagne bedoeld in de Bestelbon. 

Artikel 2. Verplichtingen van de Adverteerder 

2.1. De Adverteerder verbindt zich ertoe de in de Bestelbon afgesproken Bijdrage te leveren. 

Indien de Bijdrage (deels) bestaat uit het leveren van diensten, verbindt de Adverteerder zich ertoe deze naar best vermogen te leveren en hieromtrent de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten. 

Indien de Bijdrage (deels) bestaat uit het leveren van goederen, verbindt de Adverteerder zich ertoe die goederen vrij van enig gebrek en geschikt voor het beoogde gebruik te leveren. 

Indien de Bijdrage (deels) bestaat uit het ter beschikking stellen van een ruimte, verbindt de Adverteerder zich ertoe de ruimte geschikt voor het beoogde gebruik te leveren en de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten. 

Indien de Bijdrage (deels) bestaat uit het leveren van wedstrijdprijzen, verbindt de Adverteerder zich ertoe die goederen vrij van enig gebrek, geschikt voor het beoogde gebruik en op de door DPG Media aangeduide plaats en tijdstip te leveren. Op de geschonken goederen of diensten is steeds de gebruikelijke waarborg verschuldigd tegenover de winnaar(s). Producten die binnen 6 maanden na de datum waarop de prijs gewonnen werd, niet geleverd werden, zullen door DPG Media aan de Adverteerder worden gefactureerd. Deze factuur is betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. DPG Media zal dan op haar beurt de winnaar de waarde van de gewonnen producten in geld uitkeren. De Adverteerder vrijwaart DPG Media en het betrokken Mediabedrijf voor iedere aanspraak die de winnaar of derden tegen haar zouden kunnen doen gelden uit hoofde van de door de Adverteerder geleverde producten of diensten, zoals onder meer op het vlak van de aard en het bestaan ervan (identiteit, samenstelling, oorsprong, hoeveelheid, e.d.m.), hun gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit, de beschikbaarheid, de aanwezigheid van gebreken en andere kenmerken van het geleverde product of dienst. De Adverteerder verbindt er zich toe vrijwillig tussen te komen in ieder rechtsgeding dat uit dien hoofde tegen DPG Media, en/of haar aangestelden zou worden ingesteld.

2.2. De Adverteerder verklaart bekwaam te zijn om de Bijdrage te leveren evenals voldoende verzekerd te zijn in geval van enige aansprakelijkheid of schade aan personen of goederen ten gevolge van of in verband met de Bijdrage. DPG Media en/of het betrokken Mediabedrijf kan de Adverteerder verzoeken een bewijs van de verzekeringspolis te maken.

Artikel 3. Programma/Evenement 

3.1. In geval de Bijdrage van de Adverteerder er (onder meer) in bestaat het onder de Bestelbon aangeduide Evenement/Programma te sponsoren, zijn de bepalingen van dit artikel 3 van toepassing.

3.2. DPG Media verbindt er zich toe Bijdrage vermeld onder artikel 7- in de Bestelbon aan te wenden of te laten aanwenden voor het Programma/Evenement

3.3. De Adverteerder verklaart voldoende op de hoogte te zijn van het doelpubliek van het Programma/Evenement.

3.4. De invulling van het Evenement/Programma evenals de uitzenddata en de zender of de datum en locatie van het Evenement zijn onder voorbehoud van wijzigingen door DPG Media en/of het betrokken Mediabedrijf.

De Adverteerder verbindt er zich toe de Bijdrage te leveren zelfs indien DPG Media en/of het betrokken Mediabedrijf, als gevolg van een wijziging van de planning, beslist om het Programma op een later tijdstip te realiseren en/of uit te zenden of het Evenement op een andere locatie of op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

3.5. De Adverteerder erkent dat het Programma(onderdeel) inhoudelijk en wat de plaats in het programmaschema betreft, nooit dusdanig door de Adverteerder kunnen worden beïnvloed dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media en/of het betrokken Mediabedrijf ten aanzien van het Programma(onderdeel) wordt aangetast.

3.6. De Adverteerder erkent en aanvaardt, behoudens anderszins bepaald, geen rechten op het Evenement/Programma te kunnen laten gelden. Zo verbindt de Adverteerder zich er onder meer toe om niet naar het Evenement/Programma te verwijzen noch beelden noch audio van het Evenement/Programma te maken of te gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DPG Media en/of het betrokken Mediabedrijf.

3.7. Voor zover ten gevolge van de Bijdrage enig intellectueel eigendomsrecht ontstaat in hoofde van de Adverteerder of één van haar aangestelden, verwerven DPG Media en het betrokken Mediabedrijf op exclusieve wijze alle (audiovisuele) exploitatierechten, en dit in hun meest actuele en toekomstige wettelijke omvang, die voor de opname en exploitatie van het Evenement/Programma vereist zijn en dit voor de gehele beschermingsduur van die rechten, voor de wereld en zonder enige beperking wat het aantal aanwendingen of het technisch procédé betreft. 

3.8. De planning van de perscontacten en de promotie van het Evenement/Programma zullen uitsluitend via DPG Media verlopen. Indien de Adverteerder rechtstreeks gecontacteerd wordt (radio, televisie, pers, …) zal de Adverteerder die persoon doorverwijzen naar de persverantwoordelijke van of aangeduid door DPG Media.

II. Specifieke bepalingen met betrekking tot Return 

Onderstaande bepalingen zijn slechts van toepassing op specifieke vormen van Return (inzake televisie). Afhankelijk van de Return die in de Bestelbon is aangegeven, zullen een of meer van de hieronder staande bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 4. Product Plaatsing

4.1. Deze bepaling is van toepassing indien in de Bestelbon is aangegeven dat de Return bestaat uit Product Plaatsing.

4.2. Het Programma dat product plaatsing bevat (daarin begrepen het leveren van wedstrijdprijzen), dient aan de volgende wettelijke voorwaarden te voldoen, die de Adverteerder zonder voorbehoud aanvaardt:

1°        de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, kunnen nooit als dusdanig worden beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2°        het spoort niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3°        het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht.

Artikel 5. Sponsorvermeldingen: billboards, overlayers en tag ons

5.1. Deze bepaling is van toepassing indien in de Bestelbon is aangegeven dat de Return bestaat uit sponsorvermeldingen onder de vorm van billboards, trailertags en/of overlayers.

5.3. De Adverteerder garandeert DPG Media dat de aangeleverde billboard, trailertag of overlayer in overeenstemming is met het Vlaamse Mediadecreet en de wetgeving omtrent reclame, en dat deze geen rechten van derden schendt. De Adverteerder vrijwaart DPG Media voor eventuele aanspraken hieromtrent. Zonder afbreuk te doen aan voormelde vrijwaringsplicht van de Adverteerder, is DPG Media gerechtigd om aangeleverde sponsorvermeldingen niet uit te zenden of om wijzigingen te verzoeken. 

5.4. De sponsorvermelding bevat bij voorkeur een verwijzing naar het Programma. Die verwijzing kan onder meer blijken uit een auditieve en/of visuele vermelding dat het om een gesponsord programma gaat, maar eveneens uit een inhoudelijke link in de billboard tussen de sponsorvermelding en het programma. 

De sponsorvermelding mag in geen geval verkoopsbevorderend zijn en mag onder meer geen prijsvermeldingen of distributie-info, en geen aansporing tot consumptie bevatten. 

Iedere billboard en trailertag die wordt uitgezonden, moet rechts onderaan in beeld voorzien worden van het woord ‘sponsor’. Hiervoor werd er een speciaal logo ontworpen dat op aanvraag verkrijgbaar is of kan gedownload worden op https://www.dpgmediagroup.com/nl-BE/sponsorlogo

Indien de Adverteerder beelden of herkenningstekens van het Programma wenst te gebruiken, dient zij hiertoe voorafgaandelijk de toestemming van DPG Media te bekomen. 

5.5. Indien bij rubrieksponsoring van overlayers wordt gebruik gemaakt, mag de overlayer maximaal ¼ van het beeldscherm innemen. 

5.6. Indien de billboard, trailertag of overlayer wordt aangemaakt door de Adverteerder, dan dient DPG Media ten laatste 4 weken vóór de eerste uitzenddatum het getekende storyboard (voor TV) en/of het uitgeschreven storyboard (voor radio) te ontvangen. Hierop kunnen door DPG Media nog wijzigingen worden aangebracht, steeds in samenspraak met de Adverteerder. Ten laatste 2 weken vóór de eerste uitzenddatum wordt het uitzendmateriaal geleverd via DMat. Indien de billboard niet kan uitgezonden worden wegens laattijdige levering van het uitzendmateriaal door de Adverteerder, verbindt de Adverteerder zich ertoe het totaal bedrag van de Bestelbon te betalen aan DPG Media. 

Indien het concept van de billboard, trailertag en/of overlayer moet worden aangepast ten gevolge van de Vlaamse Mediadecreten, zal de Adverteerder een nieuw ontwerp voorleggen. De productiekost voor een nieuwe billboard is ten laste van de Adverteerder. 

Indien blijkt dat de billboard, trailertag en/of overlayer die aangeleverd wordt door de Adverteerder, nog moet worden aangepast en/of ingelezen, zal door DPG Media een productiekost worden aangerekend en in bijlage worden bevestigd.

5.7. Indien de Adverteerder aan DPG Media de opdracht geeft de billboard, trailertag en/of overlayer aan te (laten) maken, zal DPG Media hiervoor een apart bedrag factureren. Indien de kost is gebudgetteerd in de Bestelbon, is deze onder voorbehoud van wijzigingen. De exacte productiekost zal aan de Adverteerder worden meegedeeld vóór er opdracht tot productie wordt gegeven. De productiekost zal in de maand aangegeven in de Bestelbon aan de Adverteerder worden gefactureerd. 

De betaling dekt de productiekosten en de uitzendrechten van de billboard, trailertag en/of overlayer in zoverre het een uitzending op de zenders van DPG Media betreft of de Mediabedrijven. De billboard, trailertag en/of overlayer blijft de exclusieve eigendom van DPG Media. 

De door DPG Media of het Mediabedrijf aangemaakte billboard, trailertag en/of overlayer kan door de Adverteerder noch in zijn geheel noch in zijn onderdelen, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DPG Media of het Mediabedrijf, gebruikt worden in de sponsorvermelding van programma's van andere radio- en televisieomroeporganisaties. 

Elke inbreuk op de exclusieve rechten van DPG Media of het Mediabedrijf op de door haar aangemaakte billboard trailertag en/of overlayer zal aanleiding geven tot betaling door de Adverteerder van een forfaitaire schadevergoeding van € 12.500, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid in hoofde van DPG Media en het Mediabedrijf om een grotere vergoeding te vorderen indien de omvang van het gebruik en/of de schade dat zou verantwoorden. 

Artikel 6. Airtime

6.1. Deze bepaling is van toepassing indien in de Bestelbon is aangegeven dat de Return bestaat uit Airtime.

6.2. Indien de Return bestaat uit mediaruimte die de Adverteerder op één of meerdere zenders van een van de Mediabedrijven kan opnemen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat die mediaruimte wordt berekend aan de hand van de bruto-tarieven die DPG Media of het Mediabedrijf hanteert voor de aankoop van mediaruimte vóór aftrek van enige korting. De mediaruimte kan enkel gebruikt worden voor de uitzending van Spots ter promotie van (de verkoop van producten of diensten) van de Adverteerder. De prijs voor de aanmaak van deze Spots dient door de Adverteerder afzonderlijk betaald te worden. De mediaruimte kan niet worden overgedragen aan derden. Het plannen en opnemen van de mediaruimte dient steeds te gebeuren in floating time en in functie van beschikbaarheid. 

6.3. Indien de Adverteerder opteert voor een spot onder de vorm van een infomercial, dient het accent van de Spot op redactionele en informatieve inhoud te liggen. De duur van de Spot zal in onderling overleg met DPG Media worden bepaald.

6.4. In geval van jinglesponsoring, zal het product en/of logo van de Adverteerder op een creatieve manier worden verwerkt in de jingle die de reclameblok opent of sluit. De creatie van de jingle met integratie van de Adverteerder gebeurt altijd bij DPG Media of het betrokken Mediabedrijf en op kosten van de Adverteerder.