Mediasector maakt samen vuist tegen grensoverschrijdend gedrag

07/03/2022
Een gloednieuw actieplan moet grensoverschrijdend gedrag in de mediasector beter en sneller aanpakken. Het plan, dat tot stand kwam met de mediaspelers en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, werd vandaag voorgesteld aan het grote publiek. Het plan omvat tal van acties en speelt in op diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag. De klemtoon ligt op preventie, er wordt daarom sterk ingezet op vormingen van zowel vertrouwenspersonen als omstaanders. Samen met de inspanningen van de mediabedrijven- en organisaties maakt de Vlaamse Regering bijkomend 100.000 EUR vrij om het plan uit te rollen. Het plan wordt gecoördineerd door Mediarte.

De mediasector kwam de afgelopen jaren geregeld in opspraak met geruchtmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken die daarbij de pers haalden zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Diverse onderzoeken, zowel in Vlaanderen als het buitenland, tonen aan dat de uitdagingen in de mediasector erg groot zijn. Net daarom wil de Vlaamse mediasector een versnelling hoger schakelen om dit probleem concreet aan te pakken. Mediarte, het sociaal fonds voor de audiovisuele, film en digitale sector bracht op initiatief van Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, diverse spelers samen om het plan op te stellen. Er werd een intensief traject afgelegd met grote betrokkenheid van tal van spelers in de mediasector. Daarnaast zijn er ook verschillende sectororganisaties, zoals bijvoorbeeld Sensoa, die actief hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit plan.

Nadruk op preventie

De nadruk van het plan ligt duidelijk op preventie. Organisaties die een beleid rond grensoverschrijdend gedrag willen uitwerken hebben nood aan een duidelijke en concrete leidraad. Net daarom wordt er door de sector een toolbox uitgewerkt die concrete tools op maat bevat van de Vlaamse mediasector. De grotere ondernemingen die vandaag al beschikken over een integriteitsbeleid zullen hun kennis ter beschikking stellen van de andere spelers in de sector. Het is de bedoeling dat alle 800 werkgevers en professionals in de sector worden bereikt. Daarnaast worden er ook begeleidingstrajecten opgezet om maatwerk te voorzien en persoonlijke begeleiding. Op deze manier wil het plan ervoor zorgen dat er een echte cultuuromslag komt in de mediasector. Het is belangrijk dat alle ondernemingen en organisaties, groot én klein, een beleid hebben rond grensoverschrijdend gedrag. Dankzij het actieplan wordt dit nu ook mogelijk. 

De bestaande hulplijnen, zoals bijvoorbeeld 1712,  zullen ook sterker gepromoot worden door het plan. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de rol van De Genderkamer. Aan werkgevers wordt gevraagd om het belang van De Genderkamer mee te promoten en echt op te nemen in hun werking, bijvoorbeeld door ze te vermelden op hun callsheets.

Wegkijken kan niet meer

Een speciale rol is er ook voor de omstaanders. Het zijn mensen die wel getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag, maar er niet meteen bij betrokken zijn. Samen met Sensoa zullen er tools en handvaten worden gemaakt om omstaanders echt te activeren. Er zullen ook opleidingen worden voorzien. Ook wordt het vlaggensysteem, dat vandaag al succesvol is ingevoerd in de podiumkunstensector, hertaald naar de brede mediasector.  Via dit vlaggensysteem wordt het voor iedereen meer duidelijk in welke gevallen we spreken over grensoverschrijdend gedrag en hoe je ermee moet omgaan.

De initiatiefnemers en de ondertekenaars van het plan engageren zich ook om te voorzien in vertrouwenspersonen die door professionals in de mediasector op een laagdrempelige manier kunnen gecontacteerd worden. Cruciaal daarbij is dat de vertrouwenspersonen het mandaat krijgen om de opdrachten op een volledig vertrouwelijke manier uit te voeren. Er zullen ook extra opleidingen voor vertrouwenspersonen worden voorzien aangezien er nog niet voldoende vertrouwenspersonen zijn erkend in de mediasector. 

Naast vertrouwenspersonen wordt er ook ingezet op intimiteitscoördinatoren. Hoewel dit bij internationale spelers zoals Netflix en HBO vandaag al goed is ingeburgerd (en verplicht), is dit in Vlaanderen nog een relatief nieuw begrip. Een intimiteitscoördinator waakt over de mentale en fysieke veiligheid van de acteurs en de hele cast en crew op de set. Samen worden er intieme scènes besproken, maar ook de gewenste randfactoren (closed set, hulpstukken, …) worden in de voorbespreking meegenomen. Om professionals te ondersteunen in het inzetten van een intimiteitscoördinator zullen er infosessies en workshops worden georganiseerd.

Tot slot wordt er ook ingezet op respectvolle verslaggeving in de media. De Vlaamse Vereniging van Journalisten en Sensoa zullen nagaan hoe er op een meer genuanceerde manier kan worden omgegaan met zaken van grensoverschrijdend gedrag. Een handleiding moet alle tips bundelen en kenbaar maken bij de leden van de VVJ.

Er moet een echte en diepe cultuuromslag komen in de mediasector. De zaken stapelen zich de afgelopen jaren op. Wegkijken kunnen we niet tolereren.

Benjamin Dalle
Vlaams minister van Media

Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, is tevreden met het resultaat. “Dit is een heel duidelijk signaal vanuit de sector. Er moet een echte en diepe cultuuromslag komen in de mediasector. De zaken stapelen zich de afgelopen jaren op. Wegkijken kunnen we niet tolereren. Net daarom vind ik het zo belangrijk dat dit plan echt vanuit de sector mee vorm is gegeven. Dat is ook essentieel: het engagement van alle spelers is nodig om dit te laten slagen, samen een vuist te maken tegen grensoverschrijdend gedrag,” aldus Dalle.

Jan Vermoesen, directeur Mediarte, kijkt ernaar uit om dit plan de komende maanden uit te rollen: “Omstanders die getuige zijn van ongewenst gedrag hebben een ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid om getroffenen bij te staan. Met dit plan willen we deze getuigen de nodige handvatten aanreiken om op een gepaste wijze te kunnen reageren. Vele werkgevers willen reageren op grensoverschrijdend gedrag, maar weten niet hoe ze dit moeten doen. Met dit plan kunnen we hen daarbij helpen."