NU.nl

NU.nl

NU.nl: maakt nieuws toegankelijk voor iedereen

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. NU.nl vertelt elk moment wat er echt gebeurt in de wereld. Begrijpelijk, overzichtelijk en snel. Zodat iedereen de wereld van nu in een oogopslag begrijpt.

Bij NU.nl geloven we dat nieuws onmisbaar is voor het functioneren van een samenleving. Door te begrijpen wat er gebeurt, kun je meepraten, een mening vormen en betere keuzes maken. Wij streven daarom naar een wereld waarin nieuws voor iedereen toegankelijk is. Dat is waarom wij het nieuws maken. 

NU.nl is er voor jou en maakt nieuws met jou. Want vragen stellen en antwoorden geven is niet voorbehouden aan journalisten. Eén journalist weet niet alles. Jij komt misschien wel op andere of betere ideeën en vragen en dus hebben we jou nodig. Jij maakt NU.nl beter.

Bovendien faciliteren wij een constructief en inhoudelijk debat voor iedereen in Nederland. Een goede discussie zorgt voor sociale verbinding, het leren van elkaars standpunten en daarmee wederzijds begrip. Zodat je de wereld nog beter begrijpt, je mening kunt vormen en tot nieuwe inzichten komt.

NU.nl, voor alles wat jij moet en wilt weten. Van Achtergrond tot Achterklap en van Max tot Máxima.

Ga naar NU.nl